Main Content Strat Here

Tenders

Document NameDownloadSize In (MB)
अकादमीत असलेल्या बागेतील कारंज्याच्या परीसरातील पॅसेजमधील उत्तर आणि दक्षिण बाजुला नवी टाईल्स दरपत्रकात दिल्याप्रमाणे बसविण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्य आणि मजुरीबाबत. New PDF 354698
अकादमीत असलेल्या बागेतील कारंज्याच्या परीसरातील पॅसेजमधील नवी टाईल्स दरपत्रकात दिल्याप्रमाणे बसविण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्य आणि मजुरीबाबत New PDF 353184
महाराष्ट्र न्यायिक अकादमीमध्ये दरपत्रकात दिल्याप्रमाणे झेरॉक्स पेपर व इतर साहित्य खरेदी करण्याबाबत. New PDF 562626
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये असलेल्या प्रेक्षागृहाच्या मागील बाजूच्या व्ही.आय.पी. च्या मोकळ्या पॅसेजमधील (अंदाजे क्षेत्र २००० चौरसफुट) जुनी स्टाईल काढून नवीन टाईल्स बसविण्याबाबत. New PDF 516733
अकादमीच्या मुख्य इमारतीमधील प्रेक्षागृहातील मंचावर (अंदाजे क्षेत्र २००० चौरसफुट) वरती कारपेट लावण्याबाबत. PDF 347962
अकादमीच्या मुख्य इमारतीमधील प्रेक्षागृहातील पहिल्या मजल्यावरील पुर्व बाजुच्या एकूण दोन (एक महीला व एक पुरुष) प्रसाधनगृहांचे नुतनीकरण करण्यासाठीच्या मजुरी बाबत. PDF 360427
अकादमीच्या मुख्य इमारतीमधील तळमजल तसेच पहिला, दुसरा आणि तिसऱ्या मजल्यावरील मुख्य दरवाजे,चौकटी ई. किरकोळ दुरुस्ती आणि पॉलीश ई.चे काम करण्याबाबत. PDF 400671
अकादमीच्या मुख्य इमारतीमधील प्रेक्षागृहातील पहिल्या मजल्यावरील पुर्व बाजुच्या एकूण दोन (एक महीला व एक पुरुष) प्रसाधनगृहांचे दरपत्रकाप्रमाणे नुतनीकरण करण्याबाबत. PDF 445094
अकादमीच्या प्रेक्षागाराच्या मागील बाजुच्या व्ही.आय.पी. च्या मोकळ्या पॅसेजमधील नवीन स्टाईल बसविण्याबाबत. PDF 474758
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या दक्षिण बाजुच्या व्ही.आय.पी.गेटसमोरील पॅसेमधील-७०० ते ८०० चौरसफुट-अंदाजेजुनी टाईल्स काढून नवीन टाईल्स बसविण्याबाबत. PDF 364823
अकादमीतील वर्गकक्ष क्र. २०२ मध्ये सर्वसोयीयुक्त ई-क्लासरूम मध्ये दरपत्रकातील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे टाईल्स कार्पेट, लाइक्रा, क्लाथ व वॉल पेपर ई. चे काम करणेबाबत. PDF 585018
महाराष्ट्र न्यायिक अकादमीतील २०२ ई-क्लासरूमकरीता दोन Ceiling Microphone Tile लावण्याकरिता आवश्यक असलेले खालील तक्त्यात नमूद साहित्य खरेदी कारण्यासंबंधी PDF 391896
महाराष्ट्र न्यायिक अकादमीतील २०२ ई-क्लासरूमकरीता दोन Ceiling Microphone Tile दरपत्रकात दिलेल्या तपशिलाप्रमाणेच खरेदी करण्याबाबत. PDF 303608
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या उत्तर बाजुच्या गार्डन गेटसमोरील (२०० चौरसफुट अंदाजे) पॅसेजमधील जुनी टाईल्स काढून निविदेत दिल्या प्रमाणे नवीन टाईल्स बसविण्यासाठीचे दरपत्रक. PDF 365152
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीकडील पुर्वबाजुच्या पायऱ्यांचे भागातील, खोली क्र. १०४ आणि बंगलो नं. २ चे भिंतींना केमिकल पद्धतीने निविदेत दिल्या प्रमाणे रंगरंगोटी करण्यासाठीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 291501
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या उत्तर बाजुच्या गार्डन गेटसमोरील (२०० चौरसफुट) आणि दक्षिण बाजु व्ही.आय.पी. गेट समोरील पँसेजसमोरील निविदेत दिल्या प्रमाणे नवीन टाईल्स बसविण्यासाठीचे दरपत्रक. PDF 332558
“Quotation Notice / Tender for HP 240 G8 Laptop” Quotation in sealed envelope to be submitted / dispatched on or before 05.00 p.m. of 11/07/2023 in the Office MJA, Uttan. PDF 691233
दुरुस्तीपत्रक-२ :-> अकादमीतील जुने खराब साहित्य जेथे आहे, जसे आहे तसेच मोजमाप करून विक्री करणेबाबत. PDF 306780
Again-Re-Tender for Mechanized and Manual house keeping services for Main Administrative Building, Guest House, Bungalows, Officers Quarters and Surrounding area for two year. PDF 417339
दुरुस्तीपत्रक- 1:-> अकादमीतील जुने खराब साहित्य जेथे आहे, जसे आहे तसेच मोजमाप करून विक्री करणेबाबत. PDF 1038543
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या उत्तर बाजुकडील छताचे वॉटरप्रूफिंगचे काम करण्यासाठी दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणेच साहीत्यासहीत मजुरीचे दरपत्रक देण्याबाबत. PDF 348312
अकादमीतील जुने खराब साहित्य जेथे आहे, जसे आहे तसेच मोजमाप करून विक्री करणेबाबत. PDF 144201
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या पूर्व बाजुकडील छताचे वॉटरप्रूफिंगचे काम करण्यासाठी दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणेच साहीत्यासहीत मजुरीचे दरपत्रक देण्याबाबत. PDF 339821
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या दक्षिण बाजुकडील छताचे वॉटरप्रूफिंगचे काम करण्यासाठी दरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणेच साहीत्यासहीत मजुरीचे दरपत्रक देण्याबाबत. PDF 343381
अकादमीमधील प्रशासकीय इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील खोली क्र. २१५ व २१६ आणि २०२ ते २०३ समोरील निविदेत दिलेल्या चटई क्षेत्रातील फरशी बदलण्यासाठीच्या साहित्य व मजुरीबाबत. PDF 330166
दरपत्रक निवेदन - मुख्य इमारतीमधील उत्तर बाजूच्या गार्डन गेटसमोरील पॅसेजमधील जुनी टाईल्स काढून नवीन टाईल्स बसविण्यासाठी लागणारे साहित्य व मजुरीचे दरपत्रक PDF 422135
Re-Tender for Mechanized and Manual house keeping services for Main Administrative Building, Guest House, Bungalows, Officers Quarters and Surrounding area for two years. PDF 19052
अकादमीमधील प्रशासकीय इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील खोली क्र. २०५ व २०७ समोरील निविदेत दिलेल्या चटई क्षेत्रातील फरशी बदलण्यासाठीच्या साहित्य व मजुरीबाबत. PDF 447767
अकादमीच्या अतिथिगृहाजवळील तलावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत आणि बालोद्यानाकडे जाणाऱ्या रस्त्याला लागून निविदेत दिल्याप्रमाणे अचूक ठिकाणी आर.सी.सी. पडदी बनविण्यासाठीच्या साहित्य व मजुरीबाबत. PDF 395517
अकादमीच्या अतिथिगृहामधील दुसऱ्या मजल्यावरील अतिमहत्वाच्या (VIP) खोली क्र. २०१ ते २०७ करीता सनमायका आणि साहीत्य इत्यादीचे दरपत्रक PDF 409503
अकादमीच्या अतिथिगृहामधील दुसऱ्या मजल्यावरील अतिमहत्वाच्या (VIP) खोली क्र. २०१ ते २०७ खोल्यांमधील फर्नीचरचे सनमायका बदलण्यासाठीच्या मजुरीचे दरपत्रक. PDF 399804
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीमधील वर्गकक्ष क्र.२०२ मध्ये दरपत्रकात नमूद कामे करून घेण्यासाठी साहित्यासहीत मजुरीचे दरपत्रक PDF 426069
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीमधील वर्गकक्ष क्र.२०२ मधील प्लायवूड डेस्कच्या बाहेरील बाजूस चकाकीकरण (Machine PU Polish) च्या साहित्यासहीत मजुरीचे दरपत्रक PDF 410691
अकादमीच्या नवीन अद्ययावत सर्वसोयीयुक्त ई-क्लासरूम क्र.२०२ मधील दरपत्रकात नमूद कामे करण्यासाठी साहित्यासहीत मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 397483
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीमधील वर्गकक्ष क्र.२०२ मध्ये अद्ययावत सर्वसोयीयुक्त ई-क्लासरूम तयार करण्यासाठी दरपत्रकात नमूद फर्नीचरची कामे करण्यासाठीच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 426186
अकादमीच्या नवीन अद्ययावत सर्वसोयीयुक्त ई-क्लासरूम क्र.२०२ मधील प्लाईवुड डेक्स आणि दरवाजे ई. ची कामे करण्यासाठीच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 397089
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीमधील ५५''X ३२''X ८''.६" एवढे क्षेत्रफळ असलेल्या वर्गकक्ष क्रमांक २०२ मधील फर्नीचरचे फ्रेमवर्क आणि वॉलपेनलिंग चे काम करण्यासाठीच्या मजुरीबाबत. PDF 305883
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीमधील ५५''X ३२''X ८''.६" एवढे क्षेत्रफळ असलेल्या वर्गकक्ष क्र.२०२ मध्ये अद्ययावत सर्वसोयीयुक्त ई-क्लासरूम तयार करण्यासाठी दरपत्रकात नमूद फर्नीचरची कामे करून घेण्याबाबत. PDF 305552
अकादमीमधील प्रेक्षागृहामध्ये अद्यावत सर्वसोयीयुक्त फर्नीचर, इलेक्ट्रिक आणि रंगकाम करण्यासाठीच्या साहित्य आणि मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 268011
Re-Tender for The Audio and Video System for 06 Class Rooms :- Supply, Installation, Testing, Commissioning and Maintenance PDF 1130458
Re-Tender for The Audio and Video System of e-Class Room :- Supply, Installation, Testing, Commissioning and Maintenance PDF 1122277
Re-Tender for The Audio and Video System of Auditorium with Active LED:- Supply, Installation, Testing, Commissioning and Maintenance PDF 1103543
वर्गकक्ष क्रमांक २०२ मध्ये अद्ययावत सर्वसोयीयुक्त ई-क्लासरूम तयार करण्यासाठी दरपत्रकात नमूद फर्नीचरची कामे करून घेण्यासाठीच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 298541
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या पश्चिम बाजुकडील छताचे वॉटर प्रुफिंग चे काम करावयाचे असल्याने त्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यासहीत मजुरीचे दरपत्रक बंद पाकिटातून मागविण्याबाबत. PDF 299678
Tender for Mechanized and Manual house keeping services for Main Administrative Building, Guest House, Bungalows, Officers Quarters and Surrounding area for two years. PDF 382465
e-Tender for The Audio and Video System for 06 Class Rooms :- Supply, Installation, Testing, Commissioning and Maintenance PDF 1138234
e-Tender for The Audio and Video System of Auditorium with Active LED:- Supply, Installation, Testing, Commissioning and Maintenance PDF 1105367
अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीमधील ५५''X ३२''X ८''.६" एवढे क्षेत्रफळ असलेल्या वर्गकक्ष क्रमांक २०२ मध्ये अद्ययावत सर्वसोयीयुक्त ई-क्लासरूम तयार करण्यासाठी दरपत्रकात नमूद फर्नीचरची कामे करून घेण्याबाबत. PDF 296120
e-Tender for The Audio and Video System of e-Class Room :- Supply, Installation, Testing, Commissioning and Maintenance PDF 1125754
अकादमीमधील सोफा आणि खुर्च्या यांची दुरुस्ती करण्यासाठी लागणाऱ्या साहीत्य आणि मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 273992
अकादमीच्या नवीन बाग (New Lawn) लगत ६५'''' X२१'''' इतक्या खुल्या जागेवरती अद्ययावत सर्वसोयीयुक्त स्वयंपाकगृह (Kitchen) तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या: संपूर्ण आराखडा, नकाशा आणि साहित्याबाबत. PDF 269565
अकादमीच्या नवीन बाग (New Lawn) लगत ६५'' X२१'' इतक्या खुल्या जागेवरती अद्ययावत सर्वसोयीयुक्त स्वयंपाकगृह (Kitchen) तयार करण्यासाठीच्या मजुरीबाबत. PDF 288379
अकादमीच्या अतिथिगृहातील तळमजल्यावरील खोली क्र. जी-१५ ते जी-२७ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामांसाठी आवश्यक असणारे साहीत्य मागविण्याबाबत. PDF 306098
अकादमीच्या अतिथिगृहातील पहिल्या मजल्यावरील खोली क्र. एफ-११५ ते एफ-१२८ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामांसाठी आवश्यक असणारे साहीत्य मागविण्याबाबत. PDF 311290
अकादमीच्या अतिथिगृहातील तळमजल्यावरील खोली क्र. जी-१५ ते जी-२७ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामाच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 299872
अकादमीच्या अतिथिगृहातील तळमजल्यावरील खोली क्र. एफ-११५ ते एफ-१२८ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामाच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 304976
अकादमीच्या अतिथिगृहातील तळमजल्यावरील खोली क्र. एल.जी.-०१ ते एल.जी.-१४ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामाच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 306791
अकादमीच्या अतिथिगृहातील दुसऱ्या मजल्यावरील खोली क्र. एस-२०८ ते एस-२२१ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामाच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 297090
अकादमीच्या अतिथिगृहातील दुसऱ्या मजल्यावरील खोली क्र. एस-२०८ ते एस-२२१ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामांसाठी आवश्यक असणारे साहीत्य मागविण्याबाबत. PDF 306221
अकादमीच्या अतिथिगृहातील तळमजल्यावरील खोली क्र. एल.जी.-०१ ते एल.जी.-१४ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामांसाठी आवश्यक असणारे साहीत्य मागविण्याबाबत. PDF 310565
अकादमीच्या अतिथिगृहातील तळमजल्यावरील खोली क्र. जी-०१ ते जी-१४ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामांसाठी आवश्यक असणारे साहीत्य मागविण्याबाबत. PDF 286074
अकादमीच्या अतिथिगृहातील पहिल्या मजल्यावरील खोली क्र. एफ-१०१ ते एफ-११४ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामाच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 301313
अकादमीच्या अतिथिगृहातील तळमजल्यावरील खोली क्र. जी-०१ ते जी-१४ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामाच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 300082
अकादमीच्या अतिथिगृहातील पहिल्या मजल्यावरील खोली क्र. एफ-१०१ ते एफ-११४ मधील निविदेत नमूद फर्निचरचा सनमाईका बदलण्यासाठीच्या कामांसाठी आवश्यक असणारे साहीत्य मागविण्याबाबत. PDF 295472
अकादमीमधील मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या बाहेरील चारही बाजुच्या (ढोलपुरी) दगड लावलेल्या भागामधील खिडक्यांच्या मोकळ्या जागेतील भिंतीचे रंगकाम करणे आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या रंग (कलर) व इतर साहित्याबाबत. PDF 302970
अकादमीमधील मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या छतावर असणाऱ्या कौलारू छताखालील लोखंडी पट्ट्यानां गंजरोधक रंगकाम तसेच लाकडी जाळ्यांची दुरुस्ती व रंगकाम ई. कामांसाठी आवश्यक असणारे साहीत्य मागविण्याबाबत. PDF 292890
अकादमीमधील मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या छतावर असणाऱ्या कौलारू छताखालील लोखंडी पट्ट्यानां गंजरोधक रंगकाम तसेच लाकडी जाळ्यांची दुरुस्ती व रंगकाम करण्यासाठीच्या कामाच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 298814
अकादमीमधील मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या बाहेरील चारही बाजुच्या (ढोलपुरी) दगड लावलेल्या भागामधील खिडक्यांच्या मोकळ्या जागेतील भिंतीचे रंगकाम करण्यासाठीच्या कामाच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 294703
अकादमीमधील मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या बाहेरील बाजुच्या दगडांना (ढोलपुरी) स्वच धुणे, त्यामधील चिरा/भेगा भरणे, गरज असल्यास दगड बदलणे, दुरुस्ती करणे ई. कामासंबंधीत दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 383886
महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन येथील "उपहारगृहासाठी" ०२ वर्ष कंत्राट कालावधीची निविदा मागविण्याबाबत. PDF 2010686
अकादमीमधील प्रशासकीय इमारतीच्या बाहेरील चारही बाजुंना (भिंतीचा दगडी भाग वगळून) रंगकाम करण्यासाठीच्या कामाच्या मजुरीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 275797
अकादमीमध्ये लेखनसामग्री खरेदी करण्यासंबंधी दरपत्रक बंद पाकीटातून मागविण्याबाबत. PDF 557756
अकादमीमधील प्रशासकीय इमारतीच्या बाहेरील चारही बाजुंना (भिंतीचा दगडी भाग वगळून) रंगकाम करण्यासाठीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 284422
अकादमीमधील प्रशासकीय इमारतीच्या डक्टच्या अंतर्गत भागातील भिंतींना रंगरंगोटी करण्यासाठीच्या मजुरीबाबत. PDF 282855
अकादमीमधील प्रशासकीय इमारतीची जुनी व जीर्ण झालेली बाह्य पाईपलाईन बदलण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्य व मजुरी बाबत. PDF 293620
अकादमीमधील प्रशासकीय इमारतीच्या डक्टच्या अंतर्गत भागातील भिंतींना रंगरंगोटी करणे आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या रंग (कलर) व इतर साहित्याबाबत. PDF 278503
अकादमीमधील प्रशासकीय इमारतीच्या उपहारगृह मधील न्यायिक अधिकाऱ्यांकरीता असलेल्या प्रसादनगृहांच्या नूतनीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या साहित्याबाबत. PDF 294785
अकादमीमधील प्रशासकीय इमारतीच्या उपहारगृह मधील न्यायिक अधिकाऱ्यांकरीता असलेल्या प्रसादनगृहांच्या नूतनीकरणासाठीच्या कामांच्या मजुरी बाबत. PDF 586791
अकादमीमधील अतिथिगृहामधील खोल्यांकरीता लागणारे साहीत्य खरेदी करण्याखरेदीबाबत -२. PDF 327912
अकादमीमधील अतिथिगृहामधील खोल्यांकरीता लागणारे साहीत्य खरेदी करण्याखरेदीबाबत -१. PDF 349556
अकादमीतील प्रेक्षागृहाचे संपूर्ण कारपेट बदलणे व खुर्च्यांना नवीन कव्हर खरेदी करणे असल्याने बंद पाकीटातून दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 438105
अकादमीतील माननीय अधिकारी यांच्या प्रकार ०४ व प्रकार ०५ मधील असे एकूण ०४ निवास्थानांना आतमधील व प्रकार १,३,४ व ५ च्या एकूण ०४ इमारतींच्या बाहेरील भिंतींना रणरंगोटीसाठी लागणाऱ्या कलर व इतर साहीत्याबाबत. PDF 315286
अकादमीतील माननीय अधिकारी यांच्या प्रकार ०४ व प्रकार ०५ मधील असे एकूण ०४ निवास्थानांना आतमधील व प्रकार १,३,४ व ५ च्या एकूण ०४ इमारतींच्या बाहेरील भिंतींना रणरंगोटीसाठी कलर चे काम करण्याबाबत. PDF 336634
“Invites Quotations in prescribed format for providing following articles". Quotation in sealed envelope to be submitted on or before 22/04/2022. PDF 420085
अकादमीतील कर्मचारी यांच्या प्रकार ०१ व प्रकार ०३ मधील असे एकूण ०८ निवास्थानांना आतमधील भिंतींना रंगरंगोटी करणे असल्याने खालील नमूद कलरचे काम करण्यासाठी बंद पाकीटातून दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 442349
अकादमीतील कर्मचारी यांच्या प्रकार ०१ व प्रकार ०३ मधील एकूण ०८ निवास्थानांना आतमधील भिंतींना रंगरंगोटी करणे असल्याने खालील नमूद कलर व साहित्याचे बंद पाकीटातून दरपत्रक मागविण्याबाबत. PDF 440071
NOTICE:- Invites e-tenders in the prescribed format for providing total 371 sets of 41 commentary books and 50 Bare Acts each to be provided by the Academy to the Courts Libraries. PDF 28370
Invites e-tenders in the prescribed format for providing total 371 sets of 41 commentary books and 50 Bare Acts each to be provided by the Academy to the Courts Libraries. PDF 139323
महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी मध्ये अकादमीच्या परीसरात असलेल्या जुन्या, तुटलेल्या व निरुपयोगी पिण्याच्या पाण्याच्या एकूण १९ टाक्या विक्रीकरीता मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत. PDF 396269
Tender Notice for “Disposal of Vehicles” sealed envelope to be submitted/dispatched on or before 04.30 p.m. of 04/02/2022 in the Office MJA, Uttan. PDF 1975993
“Quotation Notice / Tender for Development of Garden” Quotation in sealed envelope to be submitted/dispatched on or before 04.30 p.m. of 14/12/2021 in the Office MJA, Uttan. PDF 950378
”Again Re-Tender for CCTV Display and Controller in Chamber & Security Cabin” Quotation in Sealed envelope to be submitted/dispatched on or before 05.00 p.m. of 12/12/2021 in the Office MJA PDF 445312
“Re-Tender for CCTV Display and Controller in Chamber & Security Cabin” Quotation in Sealed envelope to be submitted/dispatched on or before 05.00 p.m. of 10/11/2021 in the Office MJA PDF 666758
“Quotation Notice / Tender for CCTV Display and Controller in Chamber & Security Cabin” Quotation in Sealed envelope to be submitted/dispatched on or before 05.00 p.m. of 16/10/2021 in the Office MJA PDF 627213
“Quotation Notice / Tender for HP Spectre x360 Laptop” Quotation in sealed envelope to be submitted/dispatched on or before 05.00 p.m. of 13/09/2021 in the Office MJA, Uttan. PDF 600767
“Quotation Notice / Tender for HP ProOne 400 G6 24 UMA AiO (All In One) PC” Quotation in sealed envelope to be submitted/dispatched on or before 05.00 p.m. of 04/09/2021 in the Office MJA, Uttan. PDF 726178
“Quotation Notice / Tender for Collar Mics” Quotation in the sealed envelope to be submitted / dispatched on or before 05.00 p.m. of 30/08/2021 in the Administrative Office of the MJA, Uttan. PDF 492908
“Tender / Quotation for Canteen Articles”. Quotation in the sealed envelope to be submitted / dispatched on or before 05.30 p.m. of 17/06/2021 in the Administrative Office of the MJA, Uttan. PDF 1799135
Inviting Tenders for Annual Maintenance Contract (TG Agreement) of two photocopiers model viz. 1) Canon IR 4045 and 2) Canon IR ADV6555i. PDF 72635